Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


dokumendid:pohikiri

Mittetulundusühingu TTÜ Robotiklubi põhikiri


Kinnitatud MTÜ TTÜ Robotiklubi asutamislepinguga 24.04.2006.a.
Muudetud MTÜ TTÜ Robotiklubi üldkoosoleku otsusega 30.09.2009.a
MTÜ TTÜ Robotiklubi põhikiri failina

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on mittetulundusühing TTÜ Robotiklubi. Ühingu rahvusvaheline nimetus inglise keeles on TUT Robotics Club.
1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralasi õigusi ning kanda kohustusi. Ühingul on vara ja pangaarve, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
1.4. Ühingu eesmärgid on:

 1. Robotihuviliste tudengite koondamine.
 2. Klubiliikmete robootika-alaste teadmiste süstemaatiline arendamine ja laiendamine.
 3. Robootika kui valdkonna arendamine ja propageerimine.
 4. Soodsa õpikeskkonna loomine jätkusuutliku tehnikahariduse tagamiseks.
 5. Rahvusvaheliste sidemete loomine ja koostöö teiste robootika klubide ja organisatsioonidega.
 6. Erasektori kaasamine õppe- ja arendustegevusse.
 7. Robotialaste ürituste ja võistluste korraldamine.
 8. Robotivõistlustel osalemine.

1.5. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.6. Mittetulundusühing on asutatud 2006. a.

2. LIIKMELISUS

2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
2.2. Peale asutajaliikmete võivad Ühingute liikmeteks olla Ühingu eesmärkidest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.
2.3. Ühingu liikmeks saab kandideerida Ühingu eesmärkide saavutamisest huvitatud avalduse esitamise alusel juhatusele. Avalduse esitamise hetkest saab taotlejast liikmekandidaat.
2.4. Liikmeks võetakse vastu Ühingu eesmärkide saavutamisel tublisti kaasa aidanud liikmekandidaat juhatuse otsusega.
2.5. Ühingu liikmel on õigus:

 1. võtta osa kõigist Ühingu poolt korraldatud üritustest;
 2. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse aktiivse ja passiivse valimisõigusega;
 3. võtta osa Ühingu üldkoosolekutest;
 4. saada teavet Ühingu tegevuse kohta;
 5. astuda Ühingust välja;

2.6. Ühingu liige on kohustatud:

 1. täitma põhikirja nõudeid, juhtorganite otsuseid ja seadusest tulenevaid kohustusi;
 2. hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada Ühingu mainet;
 3. hoidma heaperemehelikult Ühingu inventari ja vara ning täitma sisekorraeeskirja.
 4. täitma töökorra ja liikmestaatuste määruseid;

2.7. Ühingu liikmel on õigus Ühingust välja astuda, teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt üks kuu ette. Ühingust välja astumine toimub juhatuse otsusel.
2.8. Ühingu liige võidakse Ühingust juhatuse vastava otsuse tegemise päevast arvates välja arvata juhul, kui ta::

 1. ei täida Ühingu põhikirja sätteid, sisekorraeeskirju, töökorra või liikmestaatuste määruseid;
 2. kahjustab Ühingu mainet olulisel määral.

2.9. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.10. Ühinguga seotud isikute liikmestaatuste korda reguleerib liikmestaatuste määrus, mille kinnitab üldkoosolek. Liikmestaatuste määrus peab olema kooskõlas põhikirjaga, kuid võib olla seda täiendav dokument.

3. JUHTIMINE

3.1. Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Ühingu liikmele ette teatama vähemalt 7 päeva enne selle toimumist. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust välja tuues vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelpool nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
3.2. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 1. põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
 2. tegevuse eesmärgi muutmine;
 3. juhatuse liikmete määramine;
 4. juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;

3.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seadusega või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
3.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Ühingu liikmete üldarvust. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus 14 päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ning uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.
3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest, va. Alljärgnevate otsuste tegemisel: põhikirja muutmine, Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine või jagunemine, millised otsused on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
3.6. Igal liikmel on üks hääl.
3.7. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga.
3.8. Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib Ühingu tegevust juhatus, kes on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
3.9 Ühingu tegevust reguleerib töökorra määrus, mille kinnitab üldkoosolek.
3.10. Juhatusel võib olla kolm kuni seitse liiget. Juhatuse töö korraldamiseks valib juhatus oma liikmete hulgast esimehe. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.
3.11.Juhatus määratakse üldkoosoleku poolt Ühingu liikmete seast volituste tähtajaga üheks aastaks, kui üldkoosolekul ei otsustata teisiti.
3.12.Juhatus peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellest võtab osa üle poolte liikmete arvust. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
3.13.Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
3.14.Uue juhatuse liikme registrisse kandmiseks peab olema avaldusele lisatud tema notariaalselt tõestatud allkirjanäidis.
3.15.Ühingu juhatus:

 1. konkretiseerib Ühingu tegevussuunad;
 2. tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
 3. juhib Ühingu põhikirjast tulenevate eesmärkide täitmist;
 4. korraldab Ühingu igapäevast majandustegevust;
 5. koostab Ühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
 6. otsustab Ühingu varade kasutamise ja käsutamise küsimused, va. kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamine või asjaõigusega koormamine, mis võib toimuda ainult üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;

3.16.Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.
3.17.Ühingu vara tekib Ühingu tegutsemisest saadavast tulust, majandusabist, annetustest, pärandustest ja muudest laekumistest.

4. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

4.1. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alusel ja korras.
4.2. Ühingu lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses sätestatud alusel.
4.3. Ühingu lõpetamisel määrab üldkoosolek likvideerijad ja nende volituste tähtaja.
4.4. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
4.5. Ühingu likvideerimisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, mille valib välja Ühingu üldkoosolek.
4.6. Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse Ühingu registrist kustutamiseks.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Küsimused, mida põhikirjas pole puudutatud, juhindub Ühing mittetulundusühingute seadusest.
Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga ning jõustub äriregistrisse kandmisega.

Arraydokumendid/pohikiri.txt · Viimati muutnud: 2010/07/16 17:23 persoon kontus

Lehekülje tarvikud